„Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupės) tikslas yra užimti lyderio pozicijas Estijos rinkoje ir būti viena sėkmingiausių įmonių, kurios akcijomis prekiaujama viešai, visame Baltijos jūros regione. Grupės misija – būti pirmuoju klientų pasirinkimu, darbuotojų vertinamu darbdaviu ir patikimu investicijų objektu akcininkams.

Grupės įmonėms svarbu remtis pagrindinėmis vertybėmis ir pavyzdiniais verslo principais kiekvieną dieną. Pagrindinės Grupės vertybės yra sąžiningumas – mes atviri ir nuoširdūs, mes neiškreipiame tiesos; rūpestingumas – mes draugiški, pasiruošę padėti ir atviri naujiems sprendimams; patikimumas – mes tesime duotus pažadus ir laikomės galiojančių taisyklių; inovatyvumas – mes atviri inovatyvioms ir modernioms idėjoms ir stengiamės visada būti vienu žingsniu priekyje savo konkurentų; ir sąmoningumas aplinkosaugos klausimais – mes rūpinamės mus supančia aplinka ir visus išteklius naudojame kiek įmanoma tvariau.

Šis elgesio kodeksas buvo parengtas siekiant apibendrinti ir aprašyti svarbiausius principus, kuriais savo veikloje vadovaujasi Grupės darbuotojai ir parteriai. Elgesio kodeksas yra neatskiriama Grupės ilgalaikės verslo strategijos dalis. Grupė tikisi sąžiningo, etiško ir įstatymus atitinkančio elgesio iš savo darbuotojų ir partnerių kiekvienoje situacijoje.

Savo veikloje Grupė vadovaujasi ir šis elgesio kodeksas buvo parengtas remiantis nacionalinėmis ir tarptautinėmis gairėmis ir principais, įskaitant Finansų sektoriaus priežiūros institucijos taikomą Bendrovių valdymo kodeksą ir EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, taip pat Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus.

Pavyzdiniai Grupės verslo principai

Savo veikloje Grupė laikosi toliau išvardytų principų, taikomų Grupei, jos darbuotojams, tai pat Direktorių valdybos bei Priežiūros valdybos nariams (toliau kartu vadinamiems darbuotojais). Principų laikymasis yra privalomas visiems partneriams (toliau – Partneriui) ir yra išankstinė sąlyga visiems, norintiems bendradarbiauti su Grupe, o principų nepaisymas gali tapti pagrindu bendradarbiavimo su partneriais nutraukimui.

Moralumas ir legalumas

 • Grupės veikla paremta įstatymais, galiojančiais teisės aktais bei veiklos srities tradicijomis ir tvarka.
 • Prieštaravimų tarp šių principų ar kitų tarpusavio susitarimų ir taikomų teisės aktų atveju veikloje bus taikomi griežtesni reikalavimai.
 • Vykdydami veiklą Grupė, darbuotojai ir Partneris elgiasi etiškai, sąžiningai ir profesionaliai.
 • Partneris įsipareigoja laikytis šių principų visuose verslo santykiuose ir reikalauti iš savo partnerių laikytis minėtų principų.

Interesų konfliktai

 • Darbuotojai ir Partneris bus patikimi ir vengs situacijų, kuriose asmeniniai interesai tiesiogiai ar netiesiogiai prieštarautų Grupės interesams, taip pat situacijų, kuriose jie negali veikti atstovaudami Grupės interesams.
 • Partneris ir darbuotojai nedelsiant informuos kompetentingus Grupės asmenis apie tokias situacijas, kuriose įvyko interesų konfliktas arba yra rizika, kad taip nutiks.

Korupcijos vengimas ir pinigų plovimo prevencija

 • Grupė, darbuotojai ir Partneris laikosi visiško bet kokių korupcijos, įskaitant papirkinėjimą, sukčiavimą ir kitas draudžiamas verslo praktikas, netoleravimo principo ir taiko jį savo veikloje. Draudžiama naudotis tarnybine padėtimi siekiant gauti asmeninės naudos ar suteikti nepagrįstą pranašumą trečiosioms šalims, taip pat daryti kitas paslaugas.
 • Dovanų teikimas ir priėmimas bei tarpusavio svetingumas dvišaliuose santykiuose yra skirtas išskirtinai tik draugiškų darbo santykių palaikymui, o ne pirmumo teisės įgijimui. Teikiant ir priimant dovanas ar demonstruojant svetingumą turi būti taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos ir griežtai laikomasi vidaus taisyklių; taip pat bet kokia kaina turi būti vengiama situacijų, kuriose tokie veiksmai gali būti suprasti kaip nelegali ar įtartina veikla. Kilus abejonių dėl dovanų ar svetingumo tinkamumo, darbuotojai visais atvejais turėtų pasitarti su savo tiesioginiu vadovu ir geriau neteikti ar nepriimti dovanos ir nedemonstruoti svetingumo.
 • Grupė, darbuotojai ir Partneris griežtai prieštarauja bet kokioms pinigų plovimo formoms ir taiko visas įmanomas priemones siekdami išvengti su pinigų plovimu susijusių finansinių operacijų.

Konfidencialumas ir viešai neatskleistos informacijos tvarkymas

 • Partneris ir darbuotojai saugo ir perduoda konfidencialią informaciją saugiu ir slaptu būdu bei netinkamai nenaudoja jiems žinomos viešai neatskleistos informacijos. Viešai neatskleista informacija yra laikoma neatskleista konkreti tiesiogiai ar netiesiogiai „Tallinna Kaubamaja Grupp“ AS ar jos akcininkams priklausanti informacija, kurios atskleidimas gali ženkliai paveikti akcijų kainą. Grupė konfidencialia informacija laiko verslo paslaptis ir kitą saugomą informaciją apie Grupės įmones, paprastai susijusią su įmonės veikla, technologijomis, įrankiais, finansine būkle, sutartimis, klientais, tiekėjais, partneriais ir kainodara.
 • Partneris ir darbuotojai savo veikloje laikosi nuostatos, kad būdama įmone, kurios akcijomis prekiaujama viešai, Grupė privalo laikytis NASDAQ OMX Talinas (Talino vertybinių popierių biržos) taisyklių dėl su kainodara susijusios konfidencialios informacijos atskleidimo. Be to, Grupė yra parengusi privalomas vidaus taisykles darbuotojams. Partneris įsipareigoja laikytis viešai neatskleistos informacijos saugojimo ir atskleidimo bei sandorių, sudarytų remiantis viešai neatskleista informacija, taisyklių reikalavimų.
 • Partneris įsipareigoja visuose sutartiniuose santykiuose užtikrinti konfidencialios Grupės informacijos saugumą konfidencialumo nuostatomis, bei taikyti minėtą prievolę visiems savo darbuotojams ir partneriams.

Laisvos konkurencijos rėmimas

 • Grupė, darbuotojai ir Partneris visada remia laisvą ir sąžiningą konkurenciją savo veikloje ir stengiasi užkirsti kelią laisvos konkurencijos prevencijai, apribojimams ir suvaržymams ekonominėje veikloje.
 • Partneris ir darbuotojai laikosi konkurencijos taisyklių ir nesudaro neteisėtų susitarimų bei neveikia kartu su kitais asmenimis taip, kad jų veikla ribotų laisvą konkurenciją.

Socialinė atsakomybė

 • Visi asmenys traktuojami vienodai, veikloje taikomos tarptautiniu mastu priimtų žmogaus teisių nuostatos. Jokia grupė ar individas nėra diskriminuojami dėl jokios priežasties, įskaitant lytį, amžių, rasę, seksualinę orientaciją, tautybę, etinę kilmę, neįgalumą, politinius įsitikinimus, narystę asociacijose ar religines pažiūras.
 • Grupė ir Partneris visapusiškai remia asmeninį ir profesinį darbuotojų tobulėjimą, užtikrina darbo sąlygų atitiktį vietos teisės aktams ir suteikia darbuotojams saugią ir sveiką darbo aplinką.

Sąmoningumas aplinkosaugos klausimais

 • Grupė, darbuotojai ir Partneris laikosi tvaraus elgesio principų savo veikloje ir stengiasi nedaryti žalos aplinkai.
 • Grupė, darbuotojai ir Partneris savo veikloje atkuriamumą, tvarius vartojimo įpročius, įskaitant elektros, vandens ir šildymo taupymą, remia ir laiko svarbiais dalykais, taip pat imasi visapusiškų aplinkos apsaugos priemonių savo veikloje.

Elgesio kodekso vykdymas

Visi grupės darbuotojai turi susipažinti su čia išdėstytais principais ir privalo laikytis jų savo veikloje. Grupės darbuotojai yra atsakingi už principų išnagrinėjimą ir atitinkamą veikimą bei grupės vardu bendradarbiauja tik su tokiais partneriais, kurie pripažįsta čia pateiktus principus. Dėl šių principų pažeidimo darbuotojo darbo sutartis gali būti nutraukta tokia apimtimi, kiek tai leidžia įstatymai.

Elgesio kodeksas yra patalpintas Grupės interneto svetainėje www.tkmgroup.ee , pasirašytas kaip standartinės sąlygos, pridedamos prie sutarčių, ir privalomas visoms Grupės įmonėms ir partneriams. Grupės partneriai užtikrina, kad jų veikla atitiktų čia nurodytus principus, ir rūpinasi, kad jų darbuotojai būtų informuoti apie su principais susijusias teises ir pareigas. Grupė pasilieka teisę paprašyti Partnerio papildomos informacijos arba pateikti atitinkamus dokumentus prieš arba po bendradarbiavimo pradžios, kad patikrintų, ar laikomasi šio elgesio kodekso principų.

Šio elgesio kodekso nepaisymas gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu iš Partnerio pusės. Aptikusi tokį  pažeidimą, Grupė gali pareikalauti, kad Partneris atliktų savo veiklos pakeitimus ar patikslinimus. Esminių pažeidimų atveju, Grupė turi teisę peržiūrėti dvišalių sutartinių santykių su Partneriu sąlygas, to pasėkoje tam tikrais atvejais teikti mažiau užsakymų, pertvarkyti darbo užduotis ar nutraukti sutartinius santykius.