UAB Motus auto DUOMENŲ APSAUGOS SĄLYGOS

UAB Motus auto (toliau – „Motus auto“) duomenų apsaugos sąlygos – tai principai, kuriais remdamasi UAB Motus auto tvarko asmens duomenis. Duomenų apsaugos sąlygos taikomos visiems fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į „Motus auto“, sudaro sutartis su „Motus auto“, lankosi prekybos ir aptarnavimo salonuose ir įmonės svetainėje www.kiavilnius.lt (toliau – svetainė) arba kreipiasi dėl darbo bendrovėje „Motus auto“.

Su šiuo metu galiojančiomis duomenų apsaugos sąlygomis visada galima susipažinti „Motus auto“ svetainėje www.kiavilnius.lt. Sužinoti, kokie duomenys saugomi, galima susisiekus su „Motus auto“ klientų aptarnavimo tarnyba arba „Motus auto“ duomenų apsaugos specialistu elektroniniu paštu dpo@kaubamaja.ee .  

 1. Uždaroji akcinė bendrovė Motus auto – atsako už asmens duomenų tvarkymą

Už asmens duomenų tvarkymą atsako UAB Motus auto, įmonės kodas 111665269, adresas Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@kiavilnius.lt. Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su „Motus auto“ duomenų apsaugos specialistu el. paštu dpo@kaubamaja.ee.

„Motus auto“ yra koncerno „Tallinna Kaubamaja Grupp AS“ įmonė, kuri užsiima KIA transporto priemonių pardavimu ir aptarnavimu bei priežiūra.

 1. Duomenų apsaugos sąlygų taikymo ribos

„Motus auto“ duomenų apsaugos sąlygos taikomos visiems fiziniams asmenims, kurie lankosi „Motus auto“ prekybos ir aptarnavimo salonuose bei svetainėje www.kiavilnius.lt arba sudaro sutartis su „Motus auto“. Kartu duomenų apsaugos sąlygos taikomos ir asmenims, kurie: įmonei „Motus auto“ pateikia užklausą su nurodytais asmens duomenimis arba kreipiasi dėl darbo bendrovėje „Motus auto“.  

 1. Kuo remdamasi „Motus auto“ tvarko asmens duomenis?

„Motus auto“ renka ir tvarko Jūsų duomenis šiais teisiniais pagrindais: 

 • Remdamasi Jūsų sutikimu, tai yra, Jūs sutikote, kad „Motus auto“ tvarkytų Jūsų duomenis vienu ar keliais Jums iš anksto žinomais tikslais (pavyzdžiui, klientų patenkinimo tyrimais, tiesiogine rinkodara, žaidimais vartotojams, pokalbiais „Motus auto Chat“, „Motus auto“ socialiniame tinkle).   

 • Remiantis sutartimi, tai yra, asmens duomenys tvarkomi, kad būtų vykdoma tarp Jūsų ir „Motus auto“ sudaryta sutartis, arba savo valia sudaryta sutartis joje numatytoms teisėms ir pareigoms (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartis, bandomojo važiavimo sutartis, techninės priežiūros sutartis, kitos sutartys ir pasiūlymai, kurių pagrindu „Motus auto“ parduoda ar parduos Jums prekių arba teikia ar teiks paslaugų).

 • Remiantis įstatymais, tai yra, „Motus auto“ asmens duomenis tvarko siekdama įvykdyti įstatymais numatytus įsipareigojimus (pavyzdžiui, atsakydama į valstybinių įstaigų užklausas įstatymų numatytais atvejais ir apimtimi).   

 • Remiantis teisėtu interesu, tai yra, „Motus auto“ asmens duomenis tvarko atsižvelgdama į teisėtus „Motus auto“ interesus (vaizdo stebėjimo sistemos duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti asmenis ir turtą, teisinių reikalavimų nagrinėjimas, asmens duomenų profilio analizė). „Motus auto“ asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu tik tada, jeigu tokio tvarkymo interesai neviršija subjekto, kurio duomenys turi būti saugomi, interesų ar pagrindinių teisių bei laisvių. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie teisėtų interesų formavimo principus, turite teisę kreiptis į „Motus auto“ duomenų apsaugos specialistą el. paštu dpo@kaubamaja.ee .

Jeigu bendrovei „Motus auto“ reikia Jūsų asmens duomenų, kad galėtų teikti paslaugas ar parduoti prekių pagal įstatymus ar su Jumis sudarytą (sudaromą) sutartį, tačiau Jūs atsisakote pateikti šiuos duomenis, „Motus auto“ turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas ar parduoti produktų.  

 1. Kokiais tikslais „Motus auto“ tvarko asmens duomenis?

„Motus auto“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • sutarties su Jumis sudarymas arba su Jumis sudarytos sutarties vykdymas;
 • santykių su klientu palaikymas ir bendravimas su juo;
 • klientų bazės administravimas ir analizė;
 • prekių ir paslaugų pasiūla;
 • tiesioginė rinkodara;
 • vartotojų įpročių tyrimai;
 • paslaugų valdymas ir plėtra;
 • internetinės svetainės naudojimas ir tobulinimas;
 • prizų lošimai ir paklausų atlikimas;
 • pardavimo statistikos sudarymas;
 • į darbą pretenduojančio kandidato įvertinimas darbuotojų įdarbinimo procese;
 • asmenų ir turto apsauga;
 • teisėtų reikalavimų nagrinėjimas;
 • įstatymais numatytų reikalavimų vykdymas.

Tvarkydama asmens duomenis bendrovė „Motus auto“ vadovaujasi minimalumo principu, tai yra, duomenis tvarko tik tiek, kiek būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Jeigu „Motus auto“ nusprendžia tvarkyti duomenis ne konkrečiam tikslui pasiekti, prieš pradėdama tvarkyti duomenis „Motus auto“ informuoja apie kitą tikslą ir pateikia su tuo susijusią būtiną informaciją.     

 1. Kokius asmens duomenis tvarko „Motus auto“?

„Motus auto“ renka ir apdoroja šiuos „Motus auto“ parduotuvių ir internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis:   

 • Perkant prekes ar gaunant paslaugas iš „Motus auto“, įmonė renka ir tvarko duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti ir įvykdyti (pavyzdžiui, Jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefono  numerį, asmens dokumento duomenis, Jūsų automobilio duomenis).

 • Asmenų ir turto apsaugos tikslais „Motus auto“ renka ir apdoroja „Motus auto“ automobilių pardavimo ir priežiūros salonų lankytojų, kurie liko stebėjimo kamerų įrašuose, asmens duomenis.   

 • Pateikiant paraišką įmonei „Motus autoo“ arba siunčiant užklausas ir užsisakant paslaugas per įmonės internetinę svetainę ir socialinį tinklą, „Motus auto“ renka ir apdoroja tik tą informaciją, kurią Jūs pateikiate savo paraiškoje (pavyzdžiui, vardą ir pavardę, pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefoną, informaciją apie Jūsų automobilį  ir kitą Jūsų pateiktą informaciją). „Motus auto“ tvarko Jūsų pateiktus duomenis tik tam, kad būtų apdorota Jūsų užklausa ir į ją atsakyta.   

 • Lankantis „Motus auto“ tinklalapiuose, apdorojami duomenys, kuriuos įmonė gauna stebėdama apsilankymų svetainėje statistiką (pavyzdžiui, IP adresas, vartotojo naršyklė, slapukai ir kt.).   

 • Priimant į darbą įmonėje, „Motus auto“ apdoroja informaciją, kurią paskelbėte savo gyvenimo apraše, ir surinktą iš Jūsų pateiktų dokumentų (pavyzdžiui, vardą ir pavardę, pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefoną, informaciją apie išsilavinimą ir darbo patirtį, taip pat kitą Jūsų pateiktą informaciją).     

 • Specialių kategorijų Jūsų asmens duomenis „Motus auto“ tvarko tik tuo atveju, kai dėl  įmonės siūlomų prekių ar paslaugų Jums nutiko tai, kas turėjo įtakos Jūsų sveikatai, arba kreipėtės į mus su prašymu, kuriame pateikta specialių kategorijų duomenų.

„Motus auto“ tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jeigu Jūs savo noru pateiksite atitinkamą pranešimą. „Motus auto“ turi teisę patikrinti Jūsų pateiktos asmeninės  informacijos tikslumą ir rinkti papildomą informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, tikrinti Jūsų finansinį patikimumą – iš viešojo mokėjimų pažeidimų slėpimo registro, vairuotojo pažymėjimo galiojimą – sudarant bandomojo važiavimo sutartį.     

 1. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

„Motus auto“ tvarko Jūsų asmens duomenis santykių su klientais pradžioje ir jų eigoje, pirmiausia, kai apsilankote „Motus auto“ prekybos ir aptarnavimo salonuose bei internetiniuose puslapiuose. „Motus auto“ Jūsų asmens duomenis tvarko tol, kol to reikia Jūsų, kaip kliento, santykiams su „Motus auto“ ar panašiems santykiams palaikyti, arba tol, kol neatšauksite sutikimo tvarkyti asmens duomenis, arba per įstatymų nustatytą terminą, jeigu duomenys tvarkomi teisiniais tikslais.     

Dažniausi asmens duomenų tvarkymo terminai:

 • Automobilio pirkimo-pardavimo sutartys – 7 metai nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos.

 • Automobilių aptarnavimo ir priežiūros sutarčių duomenys – iki automobilio ar atsarginių dalių garantinio laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.    

 • Bandomojo važiavimo sutartys – 7 metai nuo sutarties sudarymo dienos.

 • Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai „Motus auto“ prekybos ir aptarnavimo bei priežiūros salonuose saugomi 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai jų ilgesnio saugojimo poreikis kyla dėl raštvedybos darbo, susijusio su asmenų ir turto apsauga, arba kai ilgesnio laikymo reikalavimas numatytas įstatymais.   

 • Klientų užklausos ir prašymai, taip pat jų pretenzijos ir skundai saugomi 3 metus nuo įmonės „Motus auto“ galutinio atsakymo išsiuntimo dienos.

 • Kandidatų į darbą duomenys: atrinkto kandidato duomenys – vadovaujantis Darbo sutarties įstatymu, o neatrinktų kandidatų duomenys – 1 metus ir 4 mėnesius nuo sprendimo dėl priėmimo dienos.   
 • Asmens duomenys, susiję su teisėtų reikalavimų nagrinėjimu, saugomi 3 metus nuo  raštvedybos pabaigos.

Pasibaigus nurodytiems terminams, asmens duomenys automatiškai ištrinami arba tampa anoniminiai.   

Iškilus klausimams apie saugojimo laiką, susisiekite su įmone „Motus auto“ elektroniniu adresu info@kiavilnius.lt.

 1. Jūsų asmens duomenų siuntimas

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, įmonė „Motus auto“ gali naudotis trečiųjų šalių paslaugomis – tai įgalioti asmens duomenų tvarkytojai, kurie įmonei „Motus auto“ teikia būtinas paslaugas (pavyzdžiui, kuria programinę įrangą, užsiima tiesiogine rinkodara, teikia saugos ir vaizdo stebėjimo paslaugas, teikia mokėjimo ir pašto paslaugas ir kt.). Įgalioti tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik laikydamiesi „Motus auto“ nustatytų taisyklių, su jais sudaromos sutartys dėl asmens duomenų konfidencialumo. Be to, „Motus auto“ turi teisę siųsti asmens duomenis kontrolės, tyrimo ir teisėsaugos institucijoms, taip pat trečiosioms šalims, jeigu atitinkama pareiga numatyta įstatymų.    

Su „Motus auto“ įgaliotų tvarkytojų sąrašu galite susipažinti susisiekę su „Motus auto“ elektroniniu paštu info@kiavilnius.lt.

 1. Tiesioginė rinkodara ir patenkinimo tyrimai

Jums sutikus, „Motus auto“ Jūsų pateiktus duomenis gali panaudoti informacijai apie nuolaidas, akcijas ir pasiūlymus bei atliktų patenkinimo tyrimų rezultatus atsiųsti.   

Jeigu nenorite gauti pasiūlymų tiesiai iš „Motus auto“, turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, vykdydami tiesioginiame laiške pateiktas instrukcijas ir susisiekę su „Motus auto“ elektroniniu paštu info@kiavilnius.lt. Sutikimo atšaukimas nėra atgalinis, tai yra jis neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo atliekamas iki atšaukimo.  

 1. Vaizdo kamerų įrašai

Siekiant apsaugoti asmenis ir turtą, „Motus auto“ prekybos ir aptarnavimo salonuose atliekamas vaizdo stebėjimas. Už šio stebėjimo vaizdo įrašus ir   asmens duomenų, esančių šiuose įrašuose, tvarkymą atsako „Motus auto“. Visi vaizdo įrašai prieinami tik tiems asmenims, kurie turi teisę peržiūrėti įrašus, kad galėtų atlikti savo darbo užduotis.   

Vaizdo įrašai paprastai saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai ilgesnio saugojimo termino reikalauja einamoji raštvedyba, susijusi su asmenų ar turto apsauga, arba kai tai numato įstatymai.

 1. Asmens duomenų tvarkymas „Motus auto“ renginiuose

„Motus auto“ turi teisę fotografuoti ir filmuoti įmonės organizuojamus renginius. Savo renginiuose daromus įrašus „Motus auto“ savo nuožiūra gali saikingai naudoti ir skelbti įmonės intranete, svetainėse, socialiniuose tinkluose ir viešojoje žiniasklaidoje. Jeigu Jūs, kaip renginio dalyvis, nepageidaujate, kad minėtuose įrašuose būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, prašome informuoti šiuos renginio įrašus atliekantį asmenį.    

 1. Ieškančiųjų darbo asmens duomenų tvarkymas įmonėje „Motus auto“

Įmonė tvarko pretendentų į darbą „Motus auto“ pateiktus asmens duomenis, kad galėtų įvertinti kandidato profesinį tinkamumą ir atitikimą siekiamai pareigybei. Informacijos apie kandidatą „Motus auto“ gali gauti ir iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybiniai registrai, rekomenduotojai, ankstesni darbdaviai ir kt. Į rekomenduotojus ar buvusius darbdavius „Motus auto“ kreipiasi tik tuo atveju, jeigu kandidatas duoda sutikimą su jais susisiekti.   

Su prašymu įdarbinti pateikiamus asmens duomenis ir dokumentus gali gauti tik įdarbinimo procese dalyvaujantys asmenys, turintys įgaliojimus šiam tikslui. Pasirinkto kandidato duomenis „Motus auto“ saugo Darbo sutarties įstatymu nustatytą laiką, o neatrinktų kandidatų duomenis – 1 metus ir 4 mėnesius nuo sprendimo dėl įdarbinimo priėmimo dienos. Kandidatui sutikus, „Motus auto“ gali saugoti jo asmens duomenis iki 3 metų, kad ateityje galėtų siųsti kandidatui kitų darbo pasiūlymų.     

 1. Kaip „Motus auto​“ saugo Jūsų asmens duomenis?

Rinkdama, saugodama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis „Motus auto“ naudoja tinkamas ir pakankamas technines bei organizacines saugumo priemones, kurios apsaugo nuo neteisėtos prieigos prie asmens duomenų, jų pakeitimo, paskelbimo ar sunaikinimo. Prieigą prie asmens duomenų jų modifikavimo ir tvarkymo tikslais turi tik įgalioti asmenys.    

 1. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę bet kada įmonei „Motus auto“ pateikti užklausą dėl savo asmens duomenų, pareikalauti ištaisyti ar perkelti savo asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą ar juos ištrinti, taip pat paprieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.   

Prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo prašome pateikti „Motus auto“ elektroniniu paštu  info@kiavilnius.lt. Kad būtų užtikrintas asmens duomenų tvarkymo saugumas, Jūsų prašymas turi būti pasirašytas skaitmeniniu parašu.  

„Motus auto“ turi teisę atsakyti į Jūsų prašymą per 30 dienų nuo jo gavimo. „Motus auto“ turi teisę atmesti Jūsų prašymą, jeigu neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės, jeigu asmens duomenų siuntimas nėra saugus, jeigu Jūsų prašymai yra aiškiai nepagrįsti ar nereikalingi (visų pirma, jeigu Jūs kelis kartus siunčiate tą patį prašymą). „Motus auto“ turi teisę atsisakyti patenkinti Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo arba dėl asmens duomenų ištrynimo, jeigu pareiga tvarkyti asmens duomenis grindžiama sutartimi ar įstatymu, jeigu asmens duomenis būtina tvarkyti norint parengti, pareikšti ar apginti teisėtus reikalavimus, susijusius su asmenų ir turto apsauga. „Motus auto“ nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, informuos Jus apie priežastį, dėl kurios Jūsų prašymas nebuvo patenkintas.       

 1. Pretenzijų reiškimas

Jeigu manote, kad, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, „Motus auto“ pažeidžia Jūsų teises, Jūs turite teisę bet kada kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją  (https://vdai.lrv.lt) arba į teismą.

 1. Slapukų naudojimas

Slapukas (cookie) – tai nedidelis tekstinis failas, kurį  interneto naršyklė automatiškai saugo vartotojo įrenginyje. Slapukai naudojami vartotojo lankymosi svetainėje informacijai rinkti, siekiant pasiūlyti geresnę vartojimo patirtį. Svetainėje naudojami šie slapukai:

 • seanso slapukai, kurių tikslas – sudaryti sąlygas naudotis svetaine;
 • nuolatiniai slapukai, kurių tikslas – prisiminti, kuriose svetainės vietose klientas lankėsi;
 • pirmosios ir (arba) trečiosios šalių slapukai, kurių tikslas – parodyti vartotojui atitinkamas reklamas ir pasiūlymus;
 • trečiųjų šalių analitiniai slapukai, kurių tikslas – optimizuoti rinkodaros santykius.   

Svetainės lankytojas gali ištrinti ir (arba) blokuoti savo įrenginyje saugomus slapukus, savo interneto naršyklėje pakeisdamas atitinkamus nustatymus. Nenaudojant slapukų svetainė gali nustoti tinkamai veikti ir (arba) vartotojas gali prarasti prieigą prie kai kurių funkcijų.

Be analitinių slapukų, svetainė dar naudoja pikselius (pixel tags, web-beacons), kurie stebi svetainės lankomumą. Šio proceso metu duomenys, kurie leistų nustatyti tapatybę, netvarkomi.  

 1. Anoniminių duomenų tvarkymas

Iš lankymosi „Motus auto“ interneto puslapiuose proceso įmonė gali rinkti tokius anoniminius duomenis, kaip apsilankymo interneto puslapyje data ir laikas, iš interneto puslapio atsisiųsta informacija, informacija apie naršyklę ir operacinę sistemą, interneto paslaugų teikėjas ir kita panaši informacija. Minėtus duomenis „Motus auto“ tvarko anonimiškai, o patys duomenys pirmiausia naudojami svetainės funkcionalumui pagerinti.    

 1. Profilinė analizė

Siekdama atlikti profilio analizę, „Motus auto“ gali naudoti operacijų statistiką, kad geriau suprastų Jūsų lūkesčius ir, tuo remdamasi, pasiūlytų Jums geriausių produktų ir paslaugų. Atlikdama profilio analizę „Motus auto“ Jūsų atžvilgiu nepriims jokių teisinės reikšmės  sprendimų.    

 1. Duomenų apsaugos sąlygų pakeitimas

„Motus auto“ turi teisę bet kada keisti ir papildyti duomenų apsaugos sąlygas. Su esamomis duomenų apsaugos sąlygomis visada galima susipažinti „Motus auto“ svetainėje  www.kiavilnius.lt. Be to, su duomenų apsaugos sąlygomis visada galima susipažinti susisiekus su „Motus auto“ el. paštu info@kiavilnius.lt arba su asmens duomenų apsaugos specialistu dpo@kaubamaja.ee.

Dėl UAB Motus auto įgaliotojų asmens duomenų tvarkytojų kontaktų, prašome kreiptis į asmenį, atsakingą už įmonės duomenų apsaugą. Kontaktinis asmuo Janina Aganauskienė Tel.: +370 5 212 51 23, El. paštas.: duomenuapsauga@kiavilnius.lt